Jezik
Valuta
Moja Korpa
 1. Garantni uslovi su važeći samo ako su na garantnom listu sve rubrike popunjene. Prepravke na garantnom lisu nisu dozvoljene!
 2. Garancija se odnosi samo na krajnjeg kupca, odnosno prvog sticaoca predmeta kupovine i neprenosiva je na treća lica, čime se ne utiče na pretpostavku iz čl.48 tačka 10 Zakona o zaštiti potrošača.
 3. Obavezujemo se da ćemo bez ikakvih troškova otkloniti sve kvarove i tehničke nedostatke koji bi eventualno nastali u normalnoj upotrebi predmeta kupovine.
 4. Obavezujemo se da ćemo odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovoriti potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja, u skladu sa odredbom iz čl.58 zakona o zaštiti potrošača.
 5. Garancija važi uz sledeće uslove: - Da proizvod nije mehanički oštećen, odnosno da je kupac rukovao aparatom u skladu sa uputstvom za upotrebu. - Da je prodavac uredno popunio garantni list i da kupac poseduje fiskalni račun.
 6. Pre puštanja u rad aparata, kupac je dužan da prouči prateće tehničko uputstvo za upotrebu. Kupac ima pravo na svaku konsultaciju sa prodavcem o adekvatnoj upotrebi aparata, kao i pravo da u prisustvu prodavca proveri ispravnost istoga.
 7. Garancija ne obuhvata neispravnosti nastale usled neadekvatnog transporta, nepažljivog rukovanja istim, nestručnim opravkama vršenim od strane neovlašćenih lica kao i zamenom delova neoriginalnim delovima, ili usled posledica više sile.
 8. Garantujemo vangarantni rok od 7 godina za neobezbeđeni servis.
 9. U slučaju da nesaobraznost proizvoda nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene saobraznosti (član 55, stav 2, Zakona o zaštiti potrošača).
 10. Potrošač ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna, saglasno o Zakonu o zaštiti potrošača.
 11. Saglasno zakonu o zaštiti potrošača i odredbi iz člana 56 Zakona, davalac garancije garantuje potrošaču sva prava iz člana 54 Zakona, u punom obimu. Davalac garancije ni na koji način ne utiče na prava potrošača iz člana 54 Zakona, davanjem ovog garantnog lista, niti uslovima predviđenim istim garantnim listom.
 12. Odredba iz čl.54 Zakona o zaštiti potrošača glasi:
  ’’Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni ta nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.
  Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
  vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
  značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
  da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.
  Svaka opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajućiu obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.
  Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
  Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nijeizvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih neugodnosti za potrošača.
  Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosi robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
  Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.’’